Čija je obaveza održavanje zgrade?

Obavezu da održavaju zgradu imaju svi vlasnici stanova, lokala, garaža i ostalih zajedničkih i posebnih delova koji pripadaju zgradi, i to na način kojim se obezbeđuje funkcionalnost i eliminiše opasnost od štete ili nemogućnosti korišćenja drugih delova zgrade. Održavanje zgrade se može ugovorom poveriti pravnim licima ili preduzetnicima koji se bave poslovima održavanja zgrade. Ukoliko vlasnici zgrade ne organizuju održavanje u skladu sa zakonom, Lokalna samouprava može da poveri posao organizaciji kojoj je povereno obavljanje poslova od javnog interesa.

Čija je obaveza  plaćanja održavanje zajedničkih delova zgrade?

Održavanje zajednički delova zgrade plaćaju svi vlasnici stanova, lokala, garaža i ostalih posebnih delova zgrade koji joj propadaju u Skladu sa Zakonom.

U troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom vlasnici stanova i ostalih posebnih delova zgrade učestvuju:

  • srazmerno broju u odnosu na ukupan broj stanova i ostalih posebnih delova, za troškove radova tekućeg održavanja i upravljanja i
  • srazmerno učešću površine svojih stanova i ostalih posebnih delova u odnosu na zbir površina, za troškove radova investicionog održavanja i unapređenja.

Stambena jedinica može odlučiti da kombinuje kriterijume koje je predvideo Zakon. Stambena zajednica odlučuje o prihvatanju iznosa troškova, a u slučaju postavljenog profesionalnog upravnika, visinu naknade određuje lokalna samouprava.

Da li postoji odgovornost zbog neodržavanja zgrade?

Vlasnik stana odgovara za štetu koja potiče od njegovog prostora ako ne održava svoj stan u skladu sa zakonom ili ukoliko je onemogućio prilaz drugim delovima zgrade, bez obzira na krivicu.

Za štetu koja proistekne od zajedničkih delova zgrade odgovara stambena zajednica, a shodno tome i vlasnici stanova, lokala i drugih posebnih delova zgrade. U slučaju kada se ne može odrediti da li šteta potiče od posebnog dela ili zajedničkih delova zgrade, za štetu odgovaraju solidarno stambena zajednica i vlasnici posebnih delova.

Profesionalni upravnik odgovoran je stambenoj zajednici, odnosno vlasniku posebnog dela ako je šteta nastupila usled njegove radnje ili propuštanja.