Šta je profesionalni upravnik Zgrade?

Stambena zajednica može u svakom trenutku odlučiti da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika.  Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja. Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za to ovlasti stambena zajednica i zastupnik organizatora profesionalnog upravljanja.

Šta je prinudna uprava zgrade?

Poslovi upravljanja se mogu poveriti i prinudnom upravniku (prinudna uprava) u slučaju da stambena zajednica nije prijavljena u skladu sa Članom 18. Zakona, ili u slučaju da po isteku mandata upravnika nije izabran novi. Prinudnu upravu uvodi jedinica lokalne samouprave (Opština) u slučajevima kada vlasnici posebnih ddelova zgrade nisu izabrali upravnika ili angažovali profesionalnog upravnika. Prinudni upravnik obavlja funkciju upravnika sve dok stambena zajednica ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju, odnosno ne donese odluku da sama vrši poslove upravljanja.

Koje su prednosti profesionalnog upravljanja zgradom?

I u praksi se pokazalo da u najvećem broju, predsednici skupština stanara nisu imali dovoljno znanja i veština da samostalno upravljaju, što je ranijih godina, gotovo po pravilu, bio slučaj. Dobra organizacija zavisila je od entuzijazma i ličnog angažmana predsednika. Rezultat su zapuštene, nedovoljno održavane zgrade u kakvim danas najčešće živimo. Biranje profesionalnog upravnika zgrade doneće mnogo koristi svim vlasnicima stanova, koji će po pristupačnim cenama uvek imati sve uslove neophodne za normalan urbani život.

Svedoci smo da je ranijih godina samo predsednik skupštine stanara, pod uslovom da je imao vremena i volje da se dodatno angažuje na održavanju zgrade, bio uključen u radovima na zajedničkom prostoru zgrade. Ostali stanari se nisu previše angažovali, ali je činjenica da su svi radovi morali da se plate.

Upravnici zgrada će imati sličnu funkciju kao dosadašnji predsednici skupštine stanara samo sa naglašenom menadžerskom ulogom. Upravnik je taj koji treba da obavesti nadležne organe da obave neku hitnu intervenciju ukoliko je potrebna, da vodi računa o olucima, zaključi ugovor u ime stanara sa javnim preduzećima, odnosno zastupa zajednicu stanara u svim pravnim poslovima.

Koje usluge profesionalnog upravljanja zgradom nudi kompanija ’’Moj Upravnik d.o.o.?’’

’’Moj Upravnik d.o.o.’’  u skladu sa zakonskim okvirom, kao i svojom poslovnom politikom i angažmanom kreće se ka ispunjenju cilja koji zahteva i minimum angažovanja klijenata, odnosno zgrada. Sve usluge koje nudimo u našim paketima, mogu se modifikovati u skladu sa potrebama i fnansijskim mogućnostima.

Pored standardnih usluga u naših 5 osnovnih paketa, u mogućnosti smo da organizujemo sve radove na vodovodnim, kanalizacionim i električnim instalacijama, popravku kućnih aparata, servis i ugradnju klima uređaja, zamenu roletni, kao i kompletnu adaptaciju stanova.

Koje su Obaveze profesionalnog upravnika?

U skladu sa pravima i obavezama iz Zakona, upravnik zastupa i predstavlja stambenu zajednicu. To znači da sa početkom primene Zakona mora da: podnese prijavu za upis stambene zajednice u registar stambenih zajednica,  izvrši poslove označavanja posebnih delova i drugih prostorija kao zajedničkih ili samostalnih delova zgrade, izvrši popis posebnih i zajedničkih delova zgrade, na osnovu postojeće tehničke i druge raspoložive dokumentacije koju dostavljaju vlasnici posebnih delova zgrade, uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj), izvršava odluke stambene zajednice.

Kada su u pitanju finansije, upravnik se stara o: naplati iznosa koji plaćaju vlasnici posebnih delova za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti stambene zajednice, raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa; realizuje program održavanja; organizuje radove hitnih intervencija; organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom i kontroliše da li se ovi radovi izvode; vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice;

Upravnik je dužan, a na tome bi trebalo da insistiraju svi stanari, da podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu, koji posebno sadrži prikaz realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstva za realizaciju svake od aktivnosti.

Zgrada se može poveriti i na profesionalno upravljanje i to mogu raditi privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

Profesionalni upravnik vrši poslove iz nadležnosti upravnika zgrade, ali pored toga on radi i sledeće: predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja zgrade; stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade; uz saglasnost skupštine stambene zajednice odlučuje o načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade; obezbeđuje mogućnost prijavljivanja kvarova ili drugih problema (kao što su: nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji) u zgradi 24 časa neprekidno; na osnovu primljene prijave obavesti nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera, od nadležnog organa; evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima, ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo); obezbeđuje izvršenje radova hitnih intervencija u primerenom roku, a najkasnije 48 časova od trenutka prijave; predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta.