Šta je stambena zajednica?

Stambena zajednica je skup vlasnika stanova i lokala u zgradi i ima status pravnog lica, koji stiče u trenutku kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva stana, a čine je svi vlasnici stanova. Ako zgrada ima više celina sa zasebnim ulazima, stambenu zajednicu čine vlasnici stanova svake od tih celina (stambena zajednica ulaza). Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica, ima matični broj, PIB i tekući račun.

Kako se organizuje rad stambene zajednice?

Stambena zajednica u roku od 60 dana od dana sticanja svojstva pravnog lica mora održati prvu skupštinu na kojoj se bira upravnik, a saziva je predsednik skupštine, koji je do donošenja Zakona o stanovanju i upravljanju zgradama ( zakon je usvojen 22. Decembra 2016. godine) vršio dužnost, a ukoliko zgrada nije imala predsednika bilo koji vlasnik stana ili  lokala u zgrade.

Za zgradu sa manje od pet posebnih delova (stanova ili lokala) ne mora se formirati skupština stambene zajednice ako vlasnici posebnih delova zaključe ugovor o upravljanju i njime urede vršenje poslova iz nadležnosti stambene zajednice i vršenje poslova upravnika.

Upravnik mora u roku od 15 dana od održavanja skupštine da podnese prijavu za upis stambene zajednice, i sve promene koje su nastale, u registar stambenih zajednica.

Koji organi upravljaju stambenom zajednicom?

Organi stambene zajednice su skupština i upravnik. Skupština stambene zajednice može da formira odbore, komisije i druga tela, a odlukom skupštine određuje se njihov sastav, zadaci i način rada. U slučaju poveravanja upravljanja profesionalnom upravniku na osnovu odluke stambene zajednice, skupština može izabrati jedno ili više lica koja će posredovati u poslovima između stambene zajednice i profesionalnog upravnika.

Koje su nadležnosti stambene zajednice?

Skupština stambene zajednice odlučuje o: biranju i razrešavanju upravnika; donošenju odluka o poveravanju upravljanja zgradom, odnosno izboru profesionalnog upravnika; uzimanju kredita; određivanju visine mesečnog iznosa koji plaćaju vlasnici posebnih delova za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti stambene zajednice, i to na ime troškova održavanja, troškova za rad organa stambene zajednice i drugih troškova; donošenju programa održavanja i staranju o održavanju zajedničkih delova zgrade; donošenju odluke o organizovanju poslova održavanja zgrade, odnosno o poveravanju poslova održavanja zajedničkih delova zgrade; preduzimanju radova na zajedničkim delovima zgrade; održavanju zemljišta za redovnu upotrebu zgrade; fizičko-tehničkom obezbeđenju zgrade i stvari na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade; korišćenju zajedničkih delova zgrade izdavanjem njihovih delova trećim licima ili vlasnicima posebnih delova; načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade; unapređenju zajedničkih delova zgrade; osiguranju iz člana 30. ovog zakona; postavljanju, odnosno ugradnji stvari na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade i visini naknade koju plaćaju vlasnici tih stvari; usvajanju izveštaja o radu upravnika, odnosno profesionalnog upravnika, koji posebno sadrži prikaz realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenju sredstava za realizaciju svake od aktivnosti; visini naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade; drugim pitanjima od značaja za stambenu zajednicu.

Šta je registar stambenih zajednica?

Registar je elektronska javna baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci i dokumenta o stambenim zajednicama.

Registar sadrži: poslovno ime i adresu stambene zajednice; podatak o broju posebnih delova zgrade (broj stanova, garaža van zgrade na katastarskoj parceli na kojoj je zgrada izgrađena, garažnih mesta, garažnih boksova, parking mesta i poslovnih prostora); identifikacione

Registar mora da sadrži sledeća dokumenta: dokaz o upisu posebnog dela zgrade u registar nepokretnosti; dokaz o upisu samostalnog dela zgrade u registar nepokretnosti; ugovor o upravljanju za zgrade sa manje od pet posebnih delova; dokaz o upisu u registar profesionalnih upravnika; dokumentaciju na osnovu koje je izvršena registracija; ugovor o poveravanju poslova upravljanja; ugovor o raspolaganju zajedničkim delovima zgrade.