Čija je obaveza održavanje zgrade?

Obavezu da održavaju zgradu imaju svi vlasnici stanova, lokala, garaža i ostalih zajedničkih i posebnih delova koji pripadaju zgradi.

Održavanje zgrade mora da obezbedi funkcionalnost i eliminiše opasnost od štete ili nemogućnosti korišćenja drugih delova zgrade.

Održavanje zgrade se može ugovorom poveriti pravnim licima ili preduzetnicima koji se bave poslovima održavanja zgrade.

Ukoliko vlasnici zgrade ne organizuju održavanje u skladu sa zakonom, lokalna samouprava može da poveri posao organizaciji kojoj je povereno obavljanje poslova od javnog interesa.