Registar stambenih zajednica je elektronska javna baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci i dokumenta o stambenim zajednicama.

https://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice/?LanguageID=1

Registar sadrži:

  • poslovno ime i adresu stambene zajednice
  • podatak o broju posebnih delova zgrade (broj stanova, garaža van zgrade na katastarskoj parceli na kojoj je zgrada izgrađena, garažnih mesta, garažnih boksova, parking mesta i poslovnih prostora).

Registar mora da sadrži sledeća dokumenta:

  • dokaz o upisu posebnog dela zgrade u registar nepokretnosti
  • dokaz o upisu samostalnog dela zgrade u registar nepokretnosti
  • ugovor o upravljanju za zgrade sa manje od pet posebnih delova
  • dokaz o upisu u registar profesionalnih upravnika
  • dokumentaciju na osnovu koje je izvršena registracija
  • ugovor o poveravanju poslova upravljanja
  • ugovor o raspolaganju zajedničkim delovima zgrade.