17 03, 2017

Kakvu protivpožarnu zaštitu moramo da imamo u zgradi?

By | March 17th, 2017|0 Comments

Protivpožarna zaštita Zakon o zaštiti od požara propisuje da svaka zgrada mora imati odgovarajuću protivpožarnu zaštitu. To se područje bliže uređuje podzakonskim aktima. Vatrogasni aparat se upotrebljava za početno gašenje malih požara koji se još nisu proširili. Hidranti - gašenje vodom, koriste se u slučajevima kada se požar već proširi na veći deo objekta. Hidranti [...]

23 02, 2017

Kada stambena zgrada postaje stambena zajednica i kada počinju te teku rokovi vezani za novi Zakon?

By | February 23rd, 2017|0 Comments

Članom 137 zakona predviđeno je da ’’danom stupanja na snagu stambena zgrada u kojoj najmanje dva lica imaju pravo svojine na dva posebna dela u toj stambenoj zgradi postaje stambena zajednica i stiče svojstvo pravnog lica’’. Rok za uspostavljanje Registara i Jedinstvenih evidencija propisanih zakonom 12 meseci od dana stupanja zakona na snagu. Skupština ili [...]

23 02, 2017

Da li su predviđene kazne za nepoštovanje zakona?

By | February 23rd, 2017|0 Comments

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada predviđa kazne kako sa vlasnike stanova i lokala tako i za stambene zajednice. Novčane kazne predviđene su zakonom u iznosu od 5 hiljada do 150 hiljada dinara fizička lica, vlasnike posebnih delova. Kazna se može propisati u slučaju da vlasnici stanova i lokala ne postupe po rešenju inspektora, [...]

10 02, 2017

Na koji način stambena zajednica kontroliše rad profesionalnog upravnika?

By | February 10th, 2017|0 Comments

Profesionalni upravnik podnosi izveštaj o svom radu stambenoj zajednici najmanje dva puta godišnje ako drugačije nije ugovoreno, a u slučaju prestanka važenja ugovora o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, ovaj izveštaj podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka važenja ugovora. Profesionalni upravnik odgovara stambenoj zajednici za štetu koju ona trpi zbog njegovih propusta [...]

6 02, 2017

Šta je prinudna uprava zgrade?

By | February 6th, 2017|0 Comments

Poslovi upravljanja se mogu poveriti prinudnom upravniku (prinudna uprava) u slučaju da stambena zajednica nije prijavljena u skladu sa Članom 18. Zakona, ili u slučaju da po isteku mandata upravnika nije izabran novi. Prinudnu upravu uvodi jedinica lokalne samouprave (Opština) u slučajevima kada vlasnici posebnih delova zgrade nisu izabrali upravnika ili angažovali profesionalnog upravnika. Prinudni [...]

6 02, 2017

Ko može da se bavi profesionalnim upravljanjem zgradama?

By | February 6th, 2017|0 Comments

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu se baviti privredna društva ili preduzetnici angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika. Kompanija koja se bavi profesionalnim upravljanjem ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom koje je upisano u registar profesionalnih upravnika koji [...]

3 02, 2017

Koje su prednosti profesionalnog upravljanja zgradom?

By | February 3rd, 2017|0 Comments

U praksi se pokazalo da u najvećem broju, predsednici skupština stanara nisu imali dovoljno znanja i veština da samostalno upravljaju, što je ranijih godina, gotovo po pravilu, bio slučaj. Dobra organizacija zavisila je od entuzijazma i ličnog angažmana predsednika. Rezultat su zapuštene, nedovoljno održavane zgrade u kakvim danas najčešće živimo. Biranje profesionalnog upravnika zgrade doneće [...]

1 02, 2017

Šta je Registar stambenih zajednica?

By | February 1st, 2017|0 Comments

Registar stambenih zajednica je elektronska javna baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci i dokumenta o stambenim zajednicama. https://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice/?LanguageID=1 Registar sadrži: poslovno ime i adresu stambene zajednice podatak o broju posebnih delova zgrade (broj stanova, garaža van zgrade na katastarskoj parceli na kojoj je zgrada izgrađena, garažnih mesta, garažnih boksova, parking mesta i [...]

1 02, 2017

Koje su nadležnosti stambene zajednice?

By | February 1st, 2017|0 Comments

Skupština stambene zajednice odlučuje o: biranju i razrešavanju upravnika; donošenju odluka o poveravanju upravljanja zgradom, odnosno izboru profesionalnog upravnika; uzimanju kredita; određivanju visine mesečnog iznosa koji plaćaju vlasnici posebnih delova za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti stambene zajednice, i to na ime troškova održavanja, troškova za rad organa stambene zajednice i drugih troškova; donošenju programa [...]

1 02, 2017

Koji organi upravljaju stambenom zajednicom?

By | February 1st, 2017|0 Comments

Organi stambene zajednice su skupština i upravnik. Skupština stambene zajednice može da formira odbore, komisije i druga tela, a odlukom skupštine određuje se njihov sastav, zadaci i način rada. U slučaju poveravanja upravljanja profesionalnom upravniku na osnovu odluke stambene zajednice, skupština može izabrati jedno ili više lica koja će posredovati u poslovima između stambene zajednice [...]