Vlasnici stanova u zgradi, ali i drugih posebnih delova kao što su lokali i garaže,  imaju obavezu da učestvuju u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta namenjenog za redovnu upotrebu zgrade.

Kako bi se što lakše odredilo finansijsko učešće vlasnika stanova u ukupnom održavanju, zakon je propisao jednostavne kriterijume za troškove radova tekućeg održavanja i upravljanja: vlasnici učestvuju srazmerno broju svojih stanova i lokala u odnosu na ukupan broj svih posebnih delova; i srazmerno učešću površine svojih stanova i lokala u odnosu na zbir površina u zgradi.

Odlukom stambene zajednice o prihvatanju troškova održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom, propisuje se iznos koji je svaki vlasnik posebnog dela dužan da plaća na ime svog učešća u troškovima tekućeg održavanja i troškovima upravljanja zgradom. Ovaj iznos mora biti u skladu sa propisanim aktom o tekućem održavanju i upravljanju zgradama koji donosi jedinica lokalne samouprave.

Plaćanje se vrši na tekući račun stambene zajednice do poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec. Svaki vlasnik stana ima pravo da zahteva od upravnika, odnosno profesionalnog upravnika da mu se omogući elektronski ili drugi uvid u stanje i promene na tekućem računu stambene zajednice.

Profesionalni upravniici, odnosno kompanije koje ih angažuju, dostavljaju fakture (račune) svakom vlasniku stana za iznose utvrđene odlukom o prihvatanju troškova održavanja. Odlukom se može uspostaviti i rezervni fond zgrade, a plaćanje se može vršiti na isti način kao i za troškove održavanja zajedničkih delova zgrade

Pored naknade koju plaćaju vlasnici stanova, poslovi održavanja i poboljšanja zajedničkih delova finansiraju se i iz kredita, donacija i drugih izvora.

Stambena zajednica može da, radi dobijanja kredita, založi potraživanja koja ima od vlasnika posebnih delova i druga svoja potraživanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju založna prava na pokretnim stvarima upisanim u registar.