Godinama je manir vlasnika zgrada u Srbiji bio da održavaju samo unutrašnjost svojih stanova, dok su hodnici, liftovi, stepeništa, haustori i ostale zajedničke prostorije bili prepušteni propadanju, ili u manjim slučajevima neredovnom održavanju.

Najbolji način da jedna zgrada bude efikasno održavana je da se u skladu sa novim Zakonom o stanovanju i upravljanju zgradama, ali i sa praksama i navikama stanara, uspostavi redosled koraka koje je potrebno obaviti. Naime, zbog decenijama gomilanih i neredovno rešavanih problema u zajedničkim prostorijama zgrada, sada je potrebno rešavati jedno po jedno pitanje, kako  stvari počele polako da se dovode u red.

Prvo i najosnovnije je osnivanje skupštine stanara odnosno stambene zajednice, jer je mnoge zgrade nemaju ili ukoliko je imaju ona je formalna i ne ispunjava svoju funkciju. Stambena zajednica se mora upisati u registar stambenih zajednica, sa adresom zgrade koja je sastavni deo zvaničnog naziva i mora da ima matični broj, PIB i tekući račun.

Potom, stambena zajednica mora u roku od 60 dana od svog osnivanja da održi skupštinu i da odabere predsednika, odnosno da posao upravljanja poveri profesionalcu kako bi mogle da se sprovode odluke na održavanju i funkcinisanju zgrade.
Jedan od važnih koraka u uspostavljanju funkcionisanja zgrade je i donošenje pravilnika o kućnom redu.  Pravilima o kućnom redu se ograničavaju prava vlasnika stanova u korišćenju nji­hovog stambenog prostora, na način da ne narušavaju prava drugog vlasnika u korišćenju njegovog stana ili zajedničkog prostora, bezbednost zgrade i njene oko­line, zdravlja i bezbednosti ljudi.U skladu sa tim zahtevima se formulišu pravila kućnog reda. Pošto je svaka st­ambena zgrada u specifičnom okruženju i suočava se sa specifičnim problemima, pravila kućnog reda mogu biti različita i mogu se razlikovati od zgrade do zgrade ili od jedne do druge lokalne samouprave ili grada.

Procena stanja zgrade obezbeđuje detaljan uvid o dešavanja u zgrada na osnovu koje može da se sačini detaljan plan održavanja koji će biti u skladu sa realnim uslovima.  Ove poslove može izvesti sama skupština zgrade, a mogu biti povereni izabranom profesionalnom upravniku, da bi se sa ovlašćenim tehničkim licima izvršila procena stanja zgrade i utvrdila polazna osnova od koje se kreće sa novim načinom održavanja.

Ovakva procena može se izraditi pre­ma ustaljenoj proceduri koja obuhvata inspekciju konstruktivnih elemenata zgrade, krovova, fasada, prozora i spoljnih vrata, instalacionih vodova, distributivnih elemenata i uređaja u zgradi i završnih radova na zajedničkih delovima zgrade.

Procena stanja je ujedno i početni korak za sve dalje aktivnosti na upravljanju i održavanju. Posebno se može napraviti plan modernizacije zgrade, koji može uključiti npr. termičku izolaciju zgrade, zamenu fasadne stolarije i sl.

Organizacija efikasnog održavanja zgrade može se organizovati i preko osnivanja zajedničkog fonda zgrade. Prema proceni stručnjaka, da bi se održala funkcionalnost i vrednost stambene zgrade i stano­va, godišnje je potrebno prosečno izdvajati sredstva u nivou 1% do 2% cene zgrade, s tim da to izdvajanje podrazumeva i tekuće i investiciono održavanje, odnosno redovne op­erativne troškove i kapitalne po­pravke, remonte i rekonstrukcije.

Izmedju 15. i 20. godine životnog veka zgrade pojavljuje se značajno povećanje troškova za vanredno (in­vesticiono) održavanje. Svaka zgrada raspolaže određenim fondom koji svi stanovi već plaćaju za održavanje javnim preduzećima, a koji se može preusmeriti na upravljanje samoj zgradi. Skupština bi potom mogla da samostalno odlučuje o investicijama u održavanje, ali i da na tržištu traga za najpovoljnijim ponudama kompanija, koje se bave predmetnim poslovima.

Jedna od takvih kompanija je i ’’Moj Upravnik d.o.o.’’ koja je u stanju da u okviru sopstvene mreže saradnika organizuje aktivnosti, od procene stanja zgrade, preko održavanja i češćenja do uspostavljanja sigurnosnih sistema i organizacije osiguranja. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na imejl: office@mojupravnik.rs ili putem telefona 060/0-801-816 i 060/0-801-817.