Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja („Sl. glasnik RS“, br. 54/2017)

Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 52/2017)

Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br. 49/2017)

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2017)

 

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova („Sl. glasnik RS“, br. 58/2012, 74/2015 i 82/2015)

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, proojektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015)

Pravilnik o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015)

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 61/2011)

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 69/2012)

 

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 80/2015)

Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list SFRJ“, br. 30/1991)

Pravilnik o bezbednosti liftova („Sl. glasnik RS“, br. 15/2017)

Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi („Sl. glasnik RS“, br. 15/2017)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Sl. list SRj“, br. 11/1996)

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica („Sl. list SFRJ“, br. 10/1990 i 59/1990)

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja javnih i blokovskih skloništa u miru („Sl. glasnik RS“, br. 61/2001 i 69/2001)