Predlogom novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, trebalo bi da se uspostavi red u stambenim zajednicama, pre svega u domenu upravljanja zgradom. Ovde je za stanare svakako najvažnije održavanje higijene i tehničko održavanje zgrade u čemu profesionalno, brzo i efikasno na svaki zahtev može odgovoriti kompanija ’’Moj Upravnik d.o.o.’’. Iako je zakonom predviđeno da upravnika zgrade stanari mogu da izaberu među sobom, ovo rešenje nužno nije i najefikasnije, jer se postavlja pitanje da li je osoba koja nije profesionalni upravnik tehnički sposobna da brine o jednoj zgradi ili ulazu.

I u praksi se pokazalo da u najvećem broju, predsednici skupština stanara nisu imali dovoljno znanja i veština da samostalno upravljaju, što je ranijih godina, gotovo po pravilu, bio slučaj. Dobra organizacija zavisila je od entuzijazma i ličnog angažmana predsednika. Rezultat su zapuštene, nedovoljno održavane zgrade u kakvim danas najčešće živimo. Biranje profesionalnog upravnika zgrade doneće mnogo koristi svim vlasnicima stanova, koji će po pristupačnim cenama uvek imati sve uslove neophodne za normalan urbani život.

Svedoci smo da je ranijih godina samo predsednik skupštine stanara, pod uslovom da je imao vremena i volje da se dodatno angažuje na održavanju zgrade, bio uključen u radovima na zajedničkom prostoru zgrade. Ostali stanari se nisu previše angažovali, ali je činjenica da su svi radovi morali da se plate.

Upravnici zgrada će imati sličnu funkciju kao dosadašnji predsednici skupštine stanara samo sa naglašenom menadžerskom ulogom. Upravnik je taj koji treba da obavesti nadležne organe da obave neku hitnu intervenciju ukoliko je potrebna, da vodi računa o olucima, zaključi ugovor u ime stanara sa javnim preduzećima, odnosno zastupa zajednicu stanara u svim pravnim poslovima.

Sa svim ovim obavezama, u zgradama gde skupštine stanara nisu dobro funkcionisale svakodnevni problemi bi trebalo da budu rešeni angažovanjem profesionalnog upravnika. Predlogom Zakona o stanovanju predviđene su nadležnosti, ali i obaveze profesionalnog upravnika koji je odgovoran stambenoj zajednici, odnosno vlasniku posebnog dela ako je šteta nastupila usled njegove radnje ili propuštanja.

Protivnici novog sistema uređenja kolektivnog stanovanja, kao razlog za svoj negativni stav najčešće uzimaju finansijski momenat, ističući da će profesionalno upravljanje zgradom povećati režijske troškove. Kratkoročno, uvećanja su neznatna jer održavanje na mesečnom nivou svakako plaćaju stanari. Dugoročno posmatrano, profesionalno upravljanje zgradom stanarima, vlasnicima stanova može doneti samo uštede i povećati cenu njihovih nekretnina.

’’Moj Upravnik d.o.o.’’  u skladu sa zakonskim okvirom, kao i svojom poslovnom politikom i angažmanom kreće se ka ispunjenju cilja koji zahteva  minimum angažovanja klijenata, odnosno zgrada. Sve usluge koje nudimo u našim paketima, mogu se modifikovati u skladu sa potrebama i fnansijskim mogućnostima.