Prema predlogu novog Zakonao o stanovanju i održavanju zgrada, svaka Stambena zajednica imaće upravnika, odnosno upravnika ulaza zgrade, koga će kao i do sada birati skupština stambene zajednice. Novina je što skupština posao upravnika može poveriti profesionalnom licu. U najgorem slučaju, kada skupština stambene zajednice ne izabere novog upravnika, jedinica lokalne uprave ima pravo da postavi prinudnog upravnika.

Međutim, ’’Moj Upravnik do.o.’’ je komapnija koja vodi računa o svojim klijentima i poverenje gradi na uzajamnom poštovanju i uvažavanju. U skladu sa tim stavom, svim klijentima i potencijalnim i postojećim, predočavamo koja su njihova prava i na šta sve treba da obrate pažnju.

U skladu sa pravima i obavezama iz Zakona, upravnik zastupa i predstavlja stambenu zajednicu. To znači da sa početkom primene Zakona mora da:

 • podnese prijavu za upis stambene zajednice u registar stambenih zajednica,
 • izvrši poslove označavanja posebnih delova i drugih prostorija kao zajedničkih ili samostalnih delova zgrade,
 • izvrši popis posebnih i zajedničkih delova zgrade, na osnovu postojeće tehničke i druge raspoložive dokumentacije koju dostavljaju vlasnici posebnih delova zgrade,
 • uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj), izvršava odluke stambene zajednice.

Na ovaj način, ukoliko to do sada nije bio slučaj, biće pripremljena kompletna dokumentacija zgrade ili ulaza kako bi sistem što bolje funkcionisao.

Kada su u pitanju finansije, upravnik se stara o:

 • naplati iznosa koji plaćaju vlasnici posebnih delova za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti stambene zajednice,
 • raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa;
 • realizuje program održavanja;
 • organizuje radove hitnih intervencija;
 • organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom i kontroliše da li se ovi radovi izvode;
 • vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice;

Upravnik je dužan, a na tome bi trebalo da insistiraju svi stanari, da podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu, koji posebno sadrži prikaz realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstva za realizaciju svake od aktivnosti.

Zgrada se može poveriti i na profesionalno upravljanje i to mogu raditi privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

Profesionalni upravnik vrši poslove iz nadležnosti upravnika zgrade, ali pored toga on radi i sledeće:

 • predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja zgrade,
 • stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade,
 • uz saglasnost skupštine stambene zajednice odlučuje o načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade,
 • obezbeđuje mogućnost prijavljivanja kvarova ili drugih problema (kao što su: nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji) u zgradi 24 časa neprekidno,
 • na osnovu primljene prijave obavesti nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera, od nadležnog organa,
 • evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima, ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo),
 • obezbeđuje izvršenje radova hitnih intervencija u primerenom roku, a najkasnije 48 časova od trenutka prijave,
 • predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta.

Profesionalni upravnik podnosi izveštaj o svom radu stambenoj zajednici najmanje jednom godišnje, ako drugačije nije ugovoreno. Kompanija ’’Moj upravnik d.o.o.’’ u skladu sa dogovorom, potrebama i zahtevima klijenata obezbeđuje i češću komunikaciju svojih profesionalnih upravnika sa Skupštinom. Na taj način mogućujemo da se život u zgradi kojom upravljamo podigne na što viši nivo i konstantno unapređuje tokom saradnje.

Za sve dodatne informacije o pravima i obavezama, kako Skupštine stanara, tako i profesionalnog upravnika, kao i za naše dodatne usluge kontaktirajte nas na imejl: office@mojupravnik.rs ili putem telefona 060/0-801-816 i 060/0-801-817.