Razvijena društva polažu na reciklažu i zaštitu životne sredine, dok manje razvijena ne polažu ništa. Kako bi se zaštitila životna sredina, bar u oblasti upravljanja otpadom, potrebno je uspostaviti sistem. Naše društvo ne polaže mnogo na zaštitu životne sredine, ali i na otpad, koji još uvek leti naokolo bez kontrole.

Šta je potrebno da se ova slika promeni? Sa jedne strane nije potrebno mnogo; samo da država počne da poštuje zakone koje je donela pre nekoliko godina i koji su prilično dobri, jer su prepisani od evropskih. Sa druge strane, jeste potrebno mnogo, jer nema izgrađene javne svesti o neophodnosti zbrinjavanja otpada, a uglavnom nema ni infrastrukture.

Preduslova sa druge strane ima sasvim dovoljno. Preduzeća koja obavljaju delatnost sakupljanja svih vrsta otpada imamo. Preduzeća koja obavljaju delatnost prerade svih vrsta otpada, popularno govoreći reciklaže, imamo. Proizvođače otpada – građane i kompanije, imamo. Uređen i umrežen sistem svih učesnika u kruženju otpada, od njegovog nastanka do konačnog zbrinjavanja, još uvek nemamo, ali će i to doći vremenom.

Od opštine do opštine, od grada do grada, situacija je manje više ista. Nema jasno definisanih smernica i tumačenja zakona od vrha na dole. U takvom haosu svako tumači propise na svoj način i ponaša se u skladu sa tim, ili još gore apsolutno ne čita i ne tumači propise i ponaša se u skladu sa tim.

Uloga države je bitna ne samo zbog primene propisa, već i zbog investicija. Komunalna preduzeća u obliku u kome još uvek postoje, finansijski nisu u stanju da sama organizuju logistiku za propisno sakupljanje i zbrinjavanje otpada. Ceo proces košta milione, čak i milijarde evra za gradove poput Beograda. Zato je potrebna država da investira ili da, ukoliko sama nema para pronađe investitore. Logistički posmatrano, niko to ovde ne može sam, potrebna su znanja i tehnologije koje se primenjuju van Srbije, ne samo „know-how“ na papiru, već i primena u praksi.

Takvih primera ima dosta u Srbiji. Male opštine i gradovi koji su svoj problem u ovoj oblasti rešile i odlično se organizovale kao što su: Kikinda, Lapovo, Batočina, Jagodina, Leskovac. Pribižava se otvaranje poglavlja 27 pregovora sa EU, kada ćemo kao društvo biti prinuđeni da vodimo račuba o zaštiti životne sredina.

Onda ćemo i mi građani imati priliku da se zaista uključimo, ali ona već i sada postoji. Možemo reciklirati otpad u svojim domaćinstivima. Možemo uredno odlagati taj isti otpad na mestima koja su za to predviđena. Možemo voditi računa o datumima kada se odvozi kabasti i otpad koji ne spada u kućni, jer na taj način nećemo učestovati u stvaranju smetlišta oko zgrada.