Od trenutka kada je novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ušao u skupštinsku proceduru u
javnosti se dosta spekulisalo o odredbama koje se tiču formiranja stambenih zajednica i njihove
obaveze da odaberu upravnika zgrade.

Prema Zakonu Stambena zajednica je organizacija koju čine vlasnici posebnih delova stambene
zgrade i ima status pravnog lica, koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici na dva
različita posebna dela.

Organi stambene zajednice su Skupština i Upravnik.

Skupština Stambene zajednice odlučuje o
biranju i razrešavanju Upravnika. Kao i prema dosadašnjim zakonskim rešenima i prema novom
Zakonu koji je donet krajem prošle godine, Skupštinu može voditi neko od vlasnika posebnih delova
zgrade (stana, poslovnog prostora, garaže, garažnog mesta ili garažnog boksa).

PROFESIONALNI UPRAVNIK

Stambena zajednica može u svakom trenutku odlučiti da za poslove
upravljanja angažuje profesionalnog upravnika. Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom
upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog
upravljanja. Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za to
ovlasti stambena zajednica i zastupnik organizatora profesionalnog upravljanja.

Za izbor profesionalnog upravnika potrebno je 2/3 glasova od ukupnog broja vlasnika stanova/lokala


PRINUDNI UPRAVNIK

Poslovi upravljanja se mogu poveriti i prinudnom upravniku (prinudna uprava)
u slučaju da stambena zajednica nije prijavljena u skladu sa Članom 18. Zakona, ili u slučaju da po
isteku mandata upravnika nije izabran novi.

Prinudnu upravu uvodi jedinica lokalne samouprave
(Opština) u slučajevima kada vlasnici posebnih delova zgrade nisu izabrali upravnika ili angažovali
profesionalnog upravnika.

Prinudni upravnik obavlja funkciju upravnika sve dok stambena zajednica
ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju, odnosno ne donese odluku da sama vrši poslove
upravljanja.