U Srbiji su pre Drugog svetskog rata postojali hauzmajstori, a potom domari, koji su se bavili kontrolom ulaza u zgradu, inspekcijom tehničkog stanja zgrade, organizovanjem održavanja i sitnim popravkama u stanovima, kao dopunskim radom. Tokom druge polovine dvadestog veka, a posebno pred kraj, kada je društvo pogodila jedna najvećih ekonomskih kriza ikada zabeleženih u svetu, zgrade su ostavljene zubu vremena, a ovi poslovi su se izgubili. Poslednjih decenija, retke su bile uredno održavane zgrade, što zbog nedostatka odgovarajuće zakonske regulative, a delom i zbog toga što niko nije sprovodio i one zakone koji su bili na snazi.

Donošenjem zakona i uvođenjem profesionalnog upravljanja zgradom situacija bi u narednom periodu znatno trebalo da se izmeni. Skupštine zgrada mogu, kao najnapredniji korak u unapredjenju upravljanja i održavanja zgrade, potpisati ugovor sa profesionalnim upravnicima, jasno definisati njihove poslove, što bi koordinisanim radom sa predstavnicima zgrade trebalo da donese i određene rezultate.

U situaciji kada je većina zgrada zapuštena i nepropisno održavana duži period, najvažnije je obaviti procenu stanja zgrade i utvrditi polaznu osnovu od koje se kreće sa novim načinom održavanja zgrade.

Ovakva procena može se izraditi prema ustaljenoj proceduri koja obuhvata inspekciju konstruktivnih elemenata zgrade, krovova, fasada, prozora i spoljnih vrata, instalacionih vodova, distributivnih elemenata i uređaja u zgradi i završnih radova na zajedničkih delovima zgrade.

Procena stanja je ujedno i početni korak za sve dalje aktivnosti na upravljanju i održavanju. Posebno se može napraviti plan modernizacije zgrade, koji može uključiti npr. termičku izolaciju zgrade, zamenu fasadne stolarije i sl., a sve u skladu sa materijalnim mogućnostima vlasnika stanova i lokala, odnosno vlasnika zgrade.

Na osnovu procene stanja priprema se plan tekućeg i plan investicionog održavanja, koji se vodi po elementima zajedničkih delova zgrade. Na osnovu planova održavanja izrađuju se planovi finansiranja, odnosno budžeta zgrade, u koje ulaze svi prihodi i svi rashodi zgrade. Uputno je planom finansiranja tekućeg održavanja predvideti i troškove koji do sada nisu predvidjeni, kao što je, pre svega, osiguranje zgrade, a po potrebi to može biti i obezbedjenje, čišćenje snega, hortikulturni radovi, pranje fasade, čišćenje oluka i dr.

Skupština zgrade nakon što donese donosi godišnji program održavanja kojim se utvrđuju vrste radova koji će se obavljati tokom godine, prioritet u njihovom izvođenju, rokovi i predračun potrebnih sredstava.

Troškove održavanja stambene zgrade snose vlasnici stanova, poslovnih prostora i lokala. U većini gradova i opština, stanari, skupština zgrade ili njen predsednik imaju obavezu da tokom zime zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodne i kanalizacione instalacije u stanovima, zajedničkim i poslovnim prostorijama.

Neke lokalne samouprave sprovode akcije u kojima gradska, odnosno opštinska uprava finansijski pomaže izvođenje većih radova na stambenim zgradama (najčešće je reč o popravci i rekonstrukciji krovova, kao i popravci ili ugradnji novog lifta). Pored toga sa približavanjem Srbije Evropskoj Uniji, veća je i dostupnost fondova koji finansiraju kredite za pidzanje energetske efikasnosti zgrada ili unapređenja kvaliteta života, i ti fondovi će ubuduće sve više i više biti na raspolaganju i građanima Srbije, a to bi svakako bilo neophodno iskoristiti zbog povoljnih uslova kreditiranja, a u pojedinim slučajevima i grantiranja.

Kada je održavanje zgrade u pitanju Kompanija ’’Moj Upravnik d.o.o.’’ je specijalizovana za profesionalno obavljanje ovog posla, a svojim korisnicima pruža širok asortiman ponude u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na imejl: office@mojupravnik.rs ili putem telefona 060/0-801-816 i 060/0-801-817.