Kada se zgrade održavaju u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, definisane su dve vrste radova, na održavanju i unapređivanju zgrade. Radovi na održavanju su: radovi tekućeg održavanja, radovi investicionog održavanja i radovi hitnih intervencija

Tekuće održavanje zajedničkih delova stambene zgrade obuhvata, između ostalog: redovno servisiranje liftova; popravke ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i tome slično; deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija; redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja, instalacija i uređaja za gašenje požara u zgradi, gromobranskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju; čišćenje oluka; popravku ili zamenu brava i katanaca na ormarima za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi; krečenje zajedničkih prostorija, farbanje cevi i radijatora u zajedničkim delovima zgrade i tome slično; održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade i čišćenje trotoara oko zgrade.

Radovi na investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade obuhvataju popravke ili zamenu: krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade;  krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničkih lođija i terasa i dr.); lifta sa pripadajućim delovima (kućica, liftovsko okno sa instalacijama i uređajima) kao i ispitivanje ispravnosti sa izdavanjem upotrebne dozvole prema važećim propisima o liftovima;oluka, olučnih cevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode;horizontalne i vertikalne hidrolizolacije; vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sengrupa ili drugog izlivnog mesta do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl.) u zgradi; ventilacionih cevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade;

U investiciono održavanje spadaju i popravka ili zamena elektroinstalacija zgrade do strujomernog ormana; instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pražnjenjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i opravka ili zamena instalacija za gas; pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne) sa pripadajućim delovima (prostorija sa instalacijama i uređajima); hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim delovima i instalacijama; dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođijama i drugim zajedničkim delovima zgrade; kanala za smeće u zgradi; dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade; drvenih i metalnih delova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija zgrade; oštećenih i dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih delova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora i vlage; instalacije i uređaja za uzbunjivanje u zgradi; gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih delova u zgradi; hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi; instalacije i uređaja za centralno zagrevanje vode za zajedničke prostorije koje pripadaju zgradi; protivpožarnog stepeništa zgrade i instalacija i uređaja za zaštitu od požara; kazana za čvrsto gorivo u zajedničkim delovima zgrade; sanitarnih uređaja u zajedničkim delovima zgrade; uređaja za nužno osvetljenje i uređaja za rezervnu elektroenergiju (agregata).

Radovi hitnih intervencija na zgradi se moraju izvršiti bez odlaganja kada je potrebno zaštititi živote i zdravlje ljudi, njihovu sigurnost i imovinu. Svaki vlasnik zgrade, odnosno vlasnik stana ili lokala dužan je da omogući nesmetan prolaz kroz svoj stan za obavljanje radova.

U hitne intervencije spadaju, između ostalog: oslobađanje osoba iz zaglavljenog lifta i njegovo ponovno stavljanje u pogon; skidanje ili popravka delova fasade, zgrade ili krova koji ugrožavaju bezbednost, ili ako krov prokišnjava; popravka ili zamena hidrofora kada zgrada ostane bez vode, odnosno elektroinstalacija u slučaju nestanka struje; odgušivanje kanalizacije i izbacivanje vode iz poplavljenih prostorija; popravka ili zamena instalacija grejanja ukoliko je došlo do njihovog pucanja.

Radovi hitnih intervencija moraju se izvesti u roku od 48 sati. Ako stambena zgrada ne obezbedi izvođenje radova kojima se otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi (dakle, ne i imovinu), opština će to obezbediti o trošku stambene zgrade. Stanar koji ne omogući obavljanje hitne intervencije može biti kažnjen novčanom kaznom.