Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)

Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016)

Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispravka, 64/2010 – US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – US, 50/2013 – US, 98/2013 – US, 132/2014, 145/2014)

Zakon o državnom premeru i katastru („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – US, 96/2015, 47/2017 – Autentično tumačenje)

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80, 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005)

Zakon o žaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015)

 

Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – USJ, br. 57/1989, „Sl. list SRJ“, br. 31/1993)

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015)

Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 99/2011 – dr. zakoni)

 

Zakon o računovodsvu („Sl. glasnik RS“, 62/2013)

Zakon o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002, 5/2003, „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011, 139/2014 – dr. zakon)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – Autentično tumačenje, 112/2015)

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015)

 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012)

Zakon o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS“, br. 71/1994, 52/2011 – dr. zakoni, 99/2011 – dr. zakon)

Zakon o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012)