Veliki broj zgrada nema formiranu skupštinu, a ovaj organ je u procesu upravljanja zgradom neophodan za donošenje odluka. Kako bi stanari zgrade, vlasnici stanova mogli da ostvaruju svoja prava, ali i da ispunjavaju svoje obaveze u vlasništvu zgrade, neophodno je da se formira skupština.

Svaki stan ili drugi poseban deo zgrade kao što su lokali ili garaže, daju jedan glas u skupštini stambene zajednice.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih članova, dok se o raspolaganju zajedničkim delovima zgrade, poveravanju upravljanja profesionalnom upravniku, ili kreditnom zaduživanju stambene zajednice, odlučuje većinom koju čini dve trećine glasova od ukupnog broja glasova.

Glas vlasnika stanova je neophodan prilikom donošenja odluka kao što je nadziđivanje, ali može da se glasa i preko zastupnika. Glas vlasnika stana u važnim poslovima u zgradi, kao što su građevinski radovi, važan je za sve stanare i zbog kvaliteta života. Na osnovu saglasnosti koje vlasnici stanova daju za izvođenje radova, definiše se ugovor sa investitorom, kojim se regulišu svi bitni elementi ugovora, kao što su međusobna prava i obaveze, rokovi, obaveze investitora da na pogodan način obaveštava vlasnike stanova o početku i završetku izvođenja radova, poštovanju kućnog reda i drugim važnim aktivnostima tokom izvođenja radova.

Ono što bi svi vlasnici trebalo da znaju je da se njihov glas uračunava u kvorum čak i kada nisu dostupni skupštini i ne prisustvuju sastancima. To praktično znači da ukoliko ne učestvuju u radu, odluke koje se tiču njih samih prepuštaju drugim vlasnicima zgrade.

Ako sednica skupštine ne može da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije za deset, a najkasnije 30 dana, s tim što se kvorum za održavanje ponovljene sednice smanjuje i čini  jednu trećinu od ukupnog broja glasova članova, ako odlukom stambene zajednice nije određen veći broj glasova.

Svaka odluka skupštine stambene zajednice unosi se u zapisnik koji pored osnovnih elemenata danu i mestu održavanja, mora da sadrži: sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda i rezultat kao i način glasanja svakog prisutnog člana, po svakoj tački dnevnog reda.  Zapisnik potpisuju svi prisutni.

Ukoliko vlasnik stana ima primedbe na zapisnik ili odbije da ga potpiše, to se mora konstatovati uz navođenje primedbi ili razloga za to odbijanje. Ukoliko se zapisnik ne vodi na način propisan Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, odluke donete na sednici skupštine nemaju punovažnost.

Stambena zajednica odgovara za štetu koja proistekne ukoliko se zgrada ne održava propisno. Čak kada nije moguće utvrditi od kog posebnog ili samostalnog dela zgrade potiče štetaza to solidarno odgovaraju svi vlasnici stanova. Vlasnik stana odgovoran za štetu u zgradi mora isplatiti regres ostalim vlasnicima

Stambena zajednica može da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima usled neodržavanja, odnosno nepravilnog održavanja zgrade, a na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se uređuje delatnost osiguranja i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.